Privacybeleid

Uw persoonsgegevens

ASSA ABLOY legt zich toe op de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacykennisgeving wordt het volgende beschreven:

-    de soorten persoonsgegevens die we van u verzamelen met betrekking tot deze digitale dienst;

-    hoe we de informatie gebruiken en waarom;

-    met wie we hem delen en waarom;

-    hoe lang we hem bewaren;

-    uw rechten, inclusief hoe u contact met ons kunt opnemen als u aanvullende vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens; en

-    hoe we wijzigingen kunnen maken aan deze kennisgeving.

Klik op bovenstaande koppelingen om direct naar het relevante deel van deze privacykennisgeving te gaan.

ASSA ABLOY Entrance Systems Belux nv – BE0408 352 281 - Gontrode Heirweg 192, 9090 Melle is als "gegevensbeheerder" verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens we verzamelen

We verzamelen en bewaren:

-    Als u informatie bij ons aanvraagt: uw naam, adres, e-mail en/of telefoonnummer die u indient om de informatie van ons te ontvangen.

-    Als u een bestelling bij ons doet: uw contract- en leveringsinformatie en andere informatie die nodig kan zijn voor het controleren en leveren van de bestelling. Hieronder valt ook financiële informatie die u aan ons verstrekt.

-    Als u onze digitale diensten en websites bezoekt: uw surfgedrag op de site, zoals bezochte pagina's en de tijd die op iedere pagina besteed wordt.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?  Wat is de rechtsgrond voor dergelijke verwerking? 
Om u de informatie te verstrekken die u aanvraagt. Het op deze manier gebruiken van uw persoonsgegevens is nodig voor ons om te reageren op uw verzoek, wat ons legitieme belang is.
Om uw account in te stellen en te beheren, bijvoorbeeld door het verzenden van wachtwoordherinneringen of meldingen over wijzigingen aan uw accountgegevens. Het op deze manier gebruiken van uw persoonsgegevens is nodig voor ons om u te voorzien van een online account, wat ons legitieme belang is.
Om uw bestelling te leveren waar u een aankoop hebt gedaan via deze digitale dienst, om contact met u op te nemen over verkopen en als onderdeel van onze klantrelatieprocedures. Het op deze manier gebruiken van uw persoonsgegevens is nodig voor ons om onze contractuele verplichtingen uit te voeren waar u een bestelling hebt geplaatst op deze digitale dienst.
Om uw betalingen veilig te houden en de beveiliging van onze website te garanderen. Het is in ons legitieme belang om persoonsgegevens te verwerken om de betalingen van onze klanten veilig te houden, fraude te voorkomen en onze digitale diensten te beschermen tegen cyberaanvallen.
Voor het uitvoeren van statistische analyses over het gebruik van de website voor meer inzicht in hoe onze website gebruikt wordt en om verbeteringen aan te brengen. Het is in ons legitieme belang om deze informatie te bekijken om inzicht te verkrijgen in hoe onze website gebruikt wordt en om hem te beheren en verbeteren. Omdat er geen gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden en de verwerking beperkt is, hebben we geconcludeerd dat ons legitieme belang om de verbeteringen en analyses uit te voeren voorrang heeft boven uw privacybelang.
Om te voldoen aan wettelijke vereisten waaraan we onderhevig zijn, zoals belastingtechnische of financiële belastingvereisten. Het op deze manier gebruiken van uw persoonsgegevens is nodig voor ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Om u communicatie te sturen over relevante oplossingen, producten en diensten die interessant kunnen zijn, in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren. We sturen u alleen marketingmaterialen waar we uw toestemming hebben of waar we een legitiem belang hebben u op de hoogte te houden.

 

Overdracht van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens overdragen voor bovengenoemde doeleinden:

-    Aan derde partijen die diensten leveren in relatie tot deze digitale dienst of zijn functies, maar alleen in de mate waarin nodig om deze diensten te leveren. Bijvoorbeeld: ons digitale marketingbureau, onze hosting-leverancier, onze klantenserviceteams en de ontwikkelaars van deze digitale dienst.

-    Indien wettelijk verplicht.

-    Voor een koper of potentieel toekomstig koper van ons bedrijf.

We treffen maatregelen om alle persoonsgegevens te beschermen die overgedragen worden naar een derde partij, of naar andere landen, in overeenstemming met toepasbare gegevensbeschermingswetten en als hierboven vermeld.

Voor hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig om te voldoen aan het doeleinde waarvoor de gegevens verzameld zijn. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens verwijderen wanneer dergelijke gegevens niet langer nodig zijn om een verzoek of bestelling te verwerken, of om uw account, uw marketingvoorkeuren of onze relatie te beheren. Statistieken die geanonimiseerd zijn, kunnen langer bewaard worden.

Soorten opgeslagen gegevens 

Hoe lang worden ze bewaard? 

Contactinformatie die u verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, regio/land en bedrijfsnaam.

Verwijderd 12 maanden nadat ze inactief werden of na drie e-mail bounces.

Uw antwoorden op onderzoeken waaraan u deelneemt.

Verwijderd na 12 maanden na het einde van de onderzoeksperiode. Samengevoegde gegevens kunnen niet gekoppeld worden aan een individu en worden langer bewaard.

Marketingvoorkeuren zoals het in- of uitschrijven voor het ontvangen van informatie en nieuwsbrieven via e-mail.

Oneindig, omdat het een wettelijke vereiste is uw voorkeuren te respecteren.

Informatie betreffende onze bedrijfsrelatie, zoals gegevens in bestellingen en offertes, vereisten die u aan ons stelt en leveringsinformatie.

Voor de duur van de bedrijfsrelatie en 18 maanden daarna. Gegevens kunnen langer bewaard worden als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Uw rechten

In relatie tot de persoonsgegevens die we over u bewaren, hebt u het recht:

-    Een kopie aan te vragen van de persoonsgegevens in onze dossiers;

-    Te vragen of we uw persoonsgegevens corrigeren of wissen (hoewel dit betekent dat we geen verzoeken of bestellingen meer kunnen verwerken, of dat uw account vervalt);

-    Ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen (bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van de gegevens ter verbetering van onze website), of te beperken hoe we ze verwerken (bijvoorbeeld als u denkt dat de gegevens onjuist zijn);

-    De gebruikte persoonsgegevens die gebruikt worden om verzochte informatie te verstrekken, een bestelling te verwerken of uw account of onze relatie te beheren op te vragen in een door een machine te lezen indeling, die u mag overdragen aan een andere gegevensbeheerder; en

-    Uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken voor het verwerken van uw gegevens voor marketingdoeleinden door ons.

Verzoeken tot het uitoefenen van uw rechten dienen gericht te worden aan Chloë Poriau – ASSA ABLOY Entrance Systems Data Protection Manager - Gontrode Heirweg 192, 9090 Melle of chloe.poriau@assaabloy.com

Als u een klacht hebt betreffende onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan hebt u het recht dit te melden bij Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - +32 (0)2 274 48 00 – commission@privacycommission.be of bij de toezichthoudende autoriteit waar u woont of werkt, indien anders.

 

Wijzigingen aan deze privacykennisgeving

We kunnen deze privacykennisgeving van tijd tot tijd bijwerken in reactie op veranderende wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. We brengen gebruikers op de hoogte van dergelijke wijzigingen (inclusief wanneer ze van kracht worden). De nieuwste versie van onze privacykennisgeving is beschikbaar op onze website.

Uw doorlopende gebruik van de digitale dienst nadat een dergelijke update van kracht is geworden, wordt gezien als acceptatie van dergelijke wijzigingen. Als u de updates aan deze privacykennisgeving niet aanvaardt, moet u stoppen met het gebruik van deze digitale dienst.

 

Privacyverklaring voor sollicitanten

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan ASSA ABLOY Entrance Systems Belux is noodzakelijk voor de uitvoering van de aanwervingsprocedure, in overeenstemming met artikel 6 (1) b) van de Algemene Verordening Gegevensverwering. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ASSA ABLOY Entrance Systems Belux die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke en zullen worden gedeeld met alle personen die betrokken zijn bij het wervingsproces binnen

ASSA ABLOY Entrance Systems Belux. ASSA ABLOY Entrance Systems Belux kan ook screenshots maken van professionele informatie die beschikbaar is op openbare websites. Bij een niet-succesvolle wervingsprocedure worden uw persoonsgegevens op het einde van de aanwervingsprocedure vernietigd. In het geval van een succesvolle wervingsprocedure, zullen uw persoonsgegevens deel uitmaken van uw personeelsdossier en gedurende dezelfde periode worden bewaard. U kunt gebruik maken van uw recht op toegang, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid en beperking of bezwaar maken tegen de verwerking in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming via e-mail op het volgende emailadres: chloe.poriau@assaabloy.com of per post aan ASSA ABLOY Entrance Systems Belux, Gontrode Heirweg192 - 9090 Melle België. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit (www.privacycommission.be).