Juridische kennisgeving

PRIVACYVERKLARING EN JURIDISCHE KENNISGEVING

Dit is een algemene privacyverklaring en juridische kennisgeving met betrekking tot de website van de ASSA ABLOY Groep (“ASSA ABLOY”). Op deze website biedt ASSA ABLOY online informatie. Door de toegang tot of het gebruik van deze website stemt u ermee in juridisch gebonden te zijn en te voldoen aan de hierna genoemde voorwaarden in deze privacyverklaring en juridische kennisgeving.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met onderdelen of functies van deze website, waaronder de privacyverklaring of juridische kennisgeving, of hierin wijzigingen aan te brengen. Dergelijke wijzigingen van onderdelen of functies van deze website of aanpassingen in de privacyverklaring of juridische kennisgeving zijn direct van kracht vanaf het moment van plaatsing daarvan.

Juridische kennisgeving 

AUTEURSRECHT, HANDELSMERKEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

De inhoud van deze website (de “Inhoud”), inclusief maar niet beperkt tot tekst, beeldmateriaal, handelsmerken, merken, logo's en software worden beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendomsrecht. Het eigendom van de Inhoud wordt niet overgedragen op u of andere gebruikers van deze website, maar blijft berusten bij ASSA ABLOY of een derde partij die eigenaar is van de materialen die op deze website vermeld worden.

ASSA ABLOY is eigenaar van de namen die worden gebruikt voor de activiteiten van het bedrijf en de producten en diensten van het bedrijf die op deze site worden genoemd. Deze namen worden beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendomsrecht. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

U bent gemachtigd om de Inhoud te bekijken, per e-mail te verzenden, te downloaden en af te drukken, maar uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Ongeoorloofd gebruik van de Inhoud kan tot gevolg hebben dat wetgeving inzake auteursrecht of merkenrecht of overige wetgeving wordt overtreden. Bij het e-mailen, downloaden of afdrukken van de Inhoud dient u ook alle informatie met betrekking tot auteursrechten en andere juridische kennisgeving die in de Inhoud worden vermeld te vermelden, waaronder alle auteursrechtinformatie onder aan de pagina.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ASSA ABLOY mag deze Inhoud niet worden gekopieerd, getranscribeerd, opgeslagen in een opslagsysteem, vertaald in een andere (programmeer) taal, verzonden in enige vorm of op enige manier (elektronisch, mechanisch, fotografisch of anderszins), verkocht of gedistribueerd. U mag de Inhoud niet verkopen of aanpassen of deze reproduceren, weergeven, in een openbare voorstelling verwerken, distribueren of op andere wijze gebruiken voor openbare of commerciële toepassingen. Het is niet toegestaan deze website of de inhoud ervan te “framen” en u stemt ermee in geen onderdelen van deze website naar een server te kopiëren. Verder stemt u ermee in op geen enkele wijze namen, logo's of handelsmerken van ASSA ABLOY te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ASSA ABLOY.

Het gebruik van de Inhoud op andere websites of in andere computernetwerken is expliciet verboden. Het is echter wel toegestaan HTML-hyperlinks naar deze website op uw website te plaatsen, overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden. U krijgt hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en intrekbaar recht om met een link naar deze website te verwijzen. U stemt ermee in om links naar deze websites niet zodanig te presenteren dat deze geassocieerd worden met reclame of een goedkeuring lijken te impliceren voor een organisatie, product of dienst. U stemt ermee in geen links naar deze website te plaatsen op websites die een redelijk persoon als obsceen, lasterlijk, intimiderend, beledigend of kwaadwillend zou bestempelen. ASSA ABLOY behoudt zich het recht voor deze licentie in het algemeen, of uw recht op het gebruik van specifieke links, te allen tijde in te trekken. Indien ASSA ABLOY deze licentie intrekt, stemt u ermee in om al uw links naar deze website direct te verwijderen en uit te schakelen.

Als u de Inhoud gebruikt op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden, kan het zijn dat u de wetgeving op het gebied van auteursrecht, merkenrecht of overige wetgeving overtreedt. Als dit het geval is, trekt ASSA ABLOY uw toestemming voor het gebruik van deze website automatisch in, en is ASSA ABLOY gerechtigd u te verzoeken kopieën van (delen van) de Inhoud direct te vernietigen. Alle rechten die niet expliciet door deze gebruiksvoorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden.

DISCLAIMER

ASSA ABLOY AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE RESULTATEN DIE VERKREGEN WORDEN DOOR HET GEBRUIK OF DE AFHANKELIJKHEID VAN DEZE WEBSITE OF DE AFGEBEELDE OF VERSPREIDE INHOUD VAN DEZE WEBSITE. HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS DAN OOK GEHEEL OP EIGEN RISICO.

DEZE WEBSITE EN DE INHOUD EN DE SERVICES VAN DEZE WEBSITE WORDEN DOOR ASSA ABLOY “AS IS” GELEVERD, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR. ASSA ABLOY GEEFT, VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, UITDRUKKELIJK GEEN ENKELE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ASSA ABLOY BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID, CONTINUÏTEIT OF TIJDIGHEID VAN DE INHOUD, SERVICES, SOFTWARE, TEKST, AFBEELDINGEN, LINKS OF COMMUNICATIE DIE OP OF VIA HET GEBRUIK VAN DEZE SITE WORDEN GEBODEN. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET TREFFEN VAN VOORZORGSMAATREGELEN OM DE DOOR U VERKREGEN INHOUD VAN DEZE SITE TE BESCHERMEN TEGEN COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE COMPUTERCODE VAN DESTRUCTIEVE AARD.

Noch ASSA ABLOY noch aan ASSA ABLOY gelieerde personen of bedrijven kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik of verhindering van het gebruik van deze website, of de inhoud, services of materialen die op of door deze website worden geboden (“deze bescherming”). Deze bescherming dekt ook claims gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid en elke andere juridische theorie, ongeacht het feit of ASSA ABLOY gewezen is op de mogelijkheid van dergelijke schades. De bescherming is van toepassing op alle verliezen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg-, bijzondere en strafschade; schade die voortvloeit uit lichamelijk letsel of dood door schuld; winstderving; en schade ten gevolge van gegevensverlies of bedrijfsonderbrekingen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES; RECLAME

Deze site kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden aangeboden als service en impliceren niet dat ASSA ABLOY de inhoud van of verstrekt door deze website van derden onderschrijft. Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden; wij bekijken, controleren of beheren de materialen van websites van derden niet; wij geven geen verklaringen betreffende inhoud, nauwkeurigheid of legitimiteit van de materialen op websites van derden.

Als u besluit om via deze site gelinkte websites van derden te bezoeken, doet u dat op uw eigen risico. Op uw gebruik van websites van derden zijn de respectieve Gebruiksvoorwaarden van deze websites van derden van toepassing, inclusief het Privacybeleid van deze websites.

Indien deze site ervoor kiest advertenties van derden te tonen, kunnen deze advertenties links naar andere websites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven, geeft deze site geen goedkeuring voor producten of verklaringen betreffende de nauwkeurigheid, legitimiteit van materialen in of gelinkt aan advertenties op deze site.

PRIVACYBELEID

1.         Uw persoonsgegevens

ASSA ABLOY legt zich toe op de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacykennisgeving wordt het volgende beschreven:

-    de soorten persoonsgegevens die we van u verzamelen met betrekking tot deze digitale dienst;

-    hoe we de informatie gebruiken en waarom;

-    met wie we hem delen en waarom;

-    hoe lang we hem bewaren;

-    uw rechten, inclusief hoe u contact met ons kunt opnemen als u aanvullende vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens; en

-    hoe we wijzigingen kunnen maken aan deze kennisgeving.

Klik op bovenstaande koppelingen om direct naar het relevante deel van deze privacykennisgeving te gaan.

ASSA ABLOY Entrance Systems Belux nv – BE0408 352 281 - Gontrode Heirweg 192, 9090 Melle is als "gegevensbeheerder" verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

1.1         Welke persoonsgegevens we verzamelen 

We verzamelen en bewaren:

-    Als u informatie bij ons aanvraagt: uw naam, adres, e-mail en/of telefoonnummer die u indient om de informatie van ons te ontvangen.

-    Als u een bestelling bij ons doet: uw contract- en leveringsinformatie en andere informatie die nodig kan zijn voor het controleren en leveren van de bestelling. Hieronder valt ook financiële informatie die u aan ons verstrekt.

-    Als u onze digitale diensten en websites bezoekt: uw surfgedrag op de site, zoals bezochte pagina's en de tijd die op iedere pagina besteed wordt.

1.2        Gebruik van uw persoonsgegevens 

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?  Wat is de rechtsgrond voor dergelijke verwerking? 
Om u de informatie te verstrekken die u aanvraagt. Het op deze manier gebruiken van uw persoonsgegevens is nodig voor ons om te reageren op uw verzoek, wat ons legitieme belang is.
Om uw account in te stellen en te beheren, bijvoorbeeld door het verzenden van wachtwoordherinneringen of meldingen over wijzigingen aan uw accountgegevens. Het op deze manier gebruiken van uw persoonsgegevens is nodig voor ons om u te voorzien van een online account, wat ons legitieme belang is.
Om uw bestelling te leveren waar u een aankoop hebt gedaan via deze digitale dienst, om contact met u op te nemen over verkopen en als onderdeel van onze klantrelatieprocedures. Het op deze manier gebruiken van uw persoonsgegevens is nodig voor ons om onze contractuele verplichtingen uit te voeren waar u een bestelling hebt geplaatst op deze digitale dienst.
Om uw betalingen veilig te houden en de beveiliging van onze website te garanderen. Het is in ons legitieme belang om persoonsgegevens te verwerken om de betalingen van onze klanten veilig te houden, fraude te voorkomen en onze digitale diensten te beschermen tegen cyberaanvallen.
Voor het uitvoeren van statistische analyses over het gebruik van de website voor meer inzicht in hoe onze website gebruikt wordt en om verbeteringen aan te brengen. Het is in ons legitieme belang om deze informatie te bekijken om inzicht te verkrijgen in hoe onze website gebruikt wordt en om hem te beheren en verbeteren. Omdat er geen gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden en de verwerking beperkt is, hebben we geconcludeerd dat ons legitieme belang om de verbeteringen en analyses uit te voeren voorrang heeft boven uw privacybelang.
Om te voldoen aan wettelijke vereisten waaraan we onderhevig zijn, zoals belastingtechnische of financiële belastingvereisten. Het op deze manier gebruiken van uw persoonsgegevens is nodig voor ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Om u communicatie te sturen over relevante oplossingen, producten en diensten die interessant kunnen zijn, in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren. We sturen u alleen marketingmaterialen waar we uw toestemming hebben of waar we een legitiem belang hebben u op de hoogte te houden.

 

1.3        Overdracht van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens overdragen voor bovengenoemde doeleinden:

-    Aan derde partijen die diensten leveren in relatie tot deze digitale dienst of zijn functies, maar alleen in de mate waarin nodig om deze diensten te leveren. Bijvoorbeeld: ons digitale marketingbureau, onze hosting-leverancier, onze klantenserviceteams en de ontwikkelaars van deze digitale dienst.

-    Indien wettelijk verplicht.

-    Voor een koper of potentieel toekomstig koper van ons bedrijf.

We treffen maatregelen om alle persoonsgegevens te beschermen die overgedragen worden naar een derde partij, of naar andere landen, in overeenstemming met toepasbare gegevensbeschermingswetten en als hierboven vermeld.

Voor hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig om te voldoen aan het doeleinde waarvoor de gegevens verzameld zijn. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens verwijderen wanneer dergelijke gegevens niet langer nodig zijn om een verzoek of bestelling te verwerken, of om uw account, uw marketingvoorkeuren of onze relatie te beheren. Statistieken die geanonimiseerd zijn, kunnen langer bewaard worden.

Soorten opgeslagen gegevens 

Hoe lang worden ze bewaard? 

Contactinformatie die u verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, regio/land en bedrijfsnaam.

Verwijderd 12 maanden nadat ze inactief werden of na drie e-mail bounces.

Uw antwoorden op onderzoeken waaraan u deelneemt.

Verwijderd na 12 maanden na het einde van de onderzoeksperiode. Samengevoegde gegevens kunnen niet gekoppeld worden aan een individu en worden langer bewaard.

Marketingvoorkeuren zoals het in- of uitschrijven voor het ontvangen van informatie en nieuwsbrieven via e-mail.

Oneindig, omdat het een wettelijke vereiste is uw voorkeuren te respecteren.

Informatie betreffende onze bedrijfsrelatie, zoals gegevens in bestellingen en offertes, vereisten die u aan ons stelt en leveringsinformatie.

Voor de duur van de bedrijfsrelatie en 18 maanden daarna. Gegevens kunnen langer bewaard worden als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

1.4        Uw rechten

In relatie tot de persoonsgegevens die we over u bewaren, hebt u het recht:

-    Een kopie aan te vragen van de persoonsgegevens in onze dossiers;

-    Te vragen of we uw persoonsgegevens corrigeren of wissen (hoewel dit betekent dat we geen verzoeken of bestellingen meer kunnen verwerken, of dat uw account vervalt);

-    Ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen (bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van de gegevens ter verbetering van onze website), of te beperken hoe we ze verwerken (bijvoorbeeld als u denkt dat de gegevens onjuist zijn);

-    De gebruikte persoonsgegevens die gebruikt worden om verzochte informatie te verstrekken, een bestelling te verwerken of uw account of onze relatie te beheren op te vragen in een door een machine te lezen indeling, die u mag overdragen aan een andere gegevensbeheerder; en

-    Uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken voor het verwerken van uw gegevens voor marketingdoeleinden door ons.

Verzoeken tot het uitoefenen van uw rechten dienen gericht te worden aan Chloë Poriau – ASSA ABLOY Entrance Systems Data Protection Manager - Gontrode Heirweg 192, 9090 Melle of chloe.poriau@assaabloy.com

Als u een klacht hebt betreffende onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan hebt u het recht dit te melden bij Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - +32 (0)2 274 48 00 – commission@privacycommission.be of bij de toezichthoudende autoriteit waar u woont of werkt, indien anders.

 

1.5        Wijzigingen aan deze privacykennisgeving

We kunnen deze privacykennisgeving van tijd tot tijd bijwerken in reactie op veranderende wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. We brengen gebruikers op de hoogte van dergelijke wijzigingen (inclusief wanneer ze van kracht worden). De nieuwste versie van onze privacykennisgeving is beschikbaar op onze website.

Uw doorlopende gebruik van de digitale dienst nadat een dergelijke update van kracht is geworden, wordt gezien als acceptatie van dergelijke wijzigingen. Als u de updates aan deze privacykennisgeving niet aanvaardt, moet u stoppen met het gebruik van deze digitale dienst.

COOKIES 

Een “cookie” is een klein tekstbestand met informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden puur voor technische doeleinden gebruikt om het gebruik van de webpagina te vergemakkelijken. De permanente cookie bewaart een bestand permanent op uw computer. Deze kan daarna worden gebruikt om een webpagina te personaliseren op basis van uw keuzes en voorkeuren. Daarnaast zijn er de zogenaamde “sessiecookies”. Als u een website bezoekt, worden er sessiecookies tussen uw computer en de server verzonden om toegang te krijgen tot informatie. Sessiecookies worden van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Ga voor meer informatie over cookies naar www.allaboutcookies.org.

ASSA ABLOY gebruikt de volgende cookies op deze website (achter de naam van de cookie staat tussen haakjes vermeld hoelang de cookie wordt bewaard):

  • .ASPXROLES (sessie) – Cookie voor het opslaan van rolnamen voor ingelogde gebruikers. Wordt gebruikt voor het herkennen van de rollen van de ingelogde gebruikers. Wordt alleen gebruikt op websites met wachtwoord beveiligde onderdelen.
  • .ASPXAUTH (sessie) – Wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker al dan niet gemachtigd is, wordt alleen ingesteld nadat een gebruiker is ingelogd. Wordt alleen gebruikt op websites met wachtwoord beveiligde onderdelen.
  • .LoginC (sessie) – Wordt gebruikt om de ingelogde gebruiker te bepalen. Wordt gebruikt om vast te stellen welke gebruiker is ingelogd. Wordt alleen gebruikt op websites met wachtwoord beveiligde onderdelen.
  • backgroundImageIndex (sessie) – Wordt gebruikt voor de referentiestartpagina om de startafbeelding van de diashow in te stellen.
  • ASP.NET_SessionId (sessie) – ASP.NET gebruikt deze cookie om vast te stellen welke verzoeken bij een bepaalde sessie horen. Deze cookie maakt het mogelijk om gebruikers te onthouden en te onderscheiden. Wordt alleen gebruikt op websites met wachtwoord beveiligde onderdelen.

Bovendien geven we bepaalde derde partijen toestemming om cookies van derden op deze website te plaatsen en er toegang tot te verkrijgen. Het gaat daarbij om de volgende bedrijven:

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics, onze tool voor het bijhouden van webstatistieken om informatie over bezoeken en bezoekers aan de website op te slaan, plaatst de volgende cookies. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de gebruikerservaring van de website te verbeteren:

_utma (2 jaar)
_utmz (6 maanden)
_utmc (sessie)
_utmb (30 min)
_utmt (10 min)

SOCIAL MEDIA WIDGETS

De website kan social media widgets gebruiken om het gebruikers mogelijk te maken content van onze website te delen op diverse sociale netwerken (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.). Om inzicht te krijgen in de manier waarop en welke informatie wordt verzameld, en welke cookies door derden worden geplaatst, raadpleegt u het privacybeleid van het bijbehorende sociale netwerk.

Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u uw webbrowser zo instellen dat u het opslaan van cookies automatisch weigert of dat u iedere keer geïnformeerd wordt als een website toestemming vraagt voor het opslaan van een cookie. Eerder opgeslagen cookies kunnen ook gewist worden via de webbrowser. Raadpleeg de helppagina's van uw webbrowser voor meer informatie. Sommige delen of functies van deze websites zijn echter afhankelijk van cookies en werken wellicht niet als u cookies verwijdert of weigert.

Neem contact met ons op via cookies@assaabloy.com voor meer informatie over de cookies die door deze website worden gebruikt.